องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19