วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขะมูลฝอย อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง และซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสาย สายทางจากปั้มน้ำมัน คุ้มเห็ดไค บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสาย สายทางจากถนนลาดยางไปบ้านหนองผือ นานายอำพล ช่วยนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสาย สายทางจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ประตูทางเข้าวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสายสายทางจากวัดป่าเทพไมตรี บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 บึงละหานนา ตำบลละหานนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลละหานนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง