วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับเด็กและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อค่าถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ถ้วย ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
เช่าเต้นท์และค่าเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง