วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างยกระดับถนนถมดิน ถนนลูกรังสายทางถนนลูกรังสายทางบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ไปทางบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ? ลำห้วยนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ)? สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ขก.ถ.177-02 ช่วงจาก กม.1+500 ไปทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลละหานนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรตลอดสาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 (ช่วงเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง