วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อนมอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาลภายในตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเจาะน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สายทางบ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สายทางบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สายทางบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง