องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

     
     อาชีพ
           สภาพทางเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น    ทำนา   เลี้ยงสัตว์   ทำไร่    ทำสวน   เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วจะประกอบอาชีพรับจ้าง     รับราชการ ธุรกิจ    ร้านค้าขนาดเล็ก   โดยรวมแล้วราษฎรจะประกอบอาชีพหลายอย่างควบคู่กันไป
 ข้อมูลธุรกิจ/ร้านค้า /อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รายการ จำนวน
ปั้มน้ำมัน 3
โรงสี 34
ร้านซ่อมรถยนต์ 4
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 7
ร้านทำขนมจีน 4
ฟาร์มเป็ด/ไก่ 12
ร้านเชื่อม/กลึงโลหะ 1
ร้านค้า 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ 

รายการ จำนวน
สหกรณ์ 1
กลุ่มอาชีพ 47

   รายได้

                                     ตารางสรุปรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี        เรียงลำดับจากน้อยไปหามากแยกตามหมู่บ้าน
ลำดับที่
บ้าน
หมู่ที่
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
หมายเหตุ
1
บ้านโคกสูง
10
33,620.30
 
2
บ้านหนองดู่พัฒนา
15
36,584.36
 
3
บ้านหนองดู่
04
36,711.03
 
4
บ้านทุ่งมน
03
38,770.34
 
5
บ้านห้วยทรายพัฒนา
13
40,156.99
 
6
บ้านหนองแวงห้วยทราย
02
40,412.09
 
7
บ้านบึงบัวทอง        
12
41,090.45
 
8
บ้านละหานนา
01
43,960.25
 
9
บ้านหนองผือ
08
44,402.96
 
10
บ้านหญ้าคา
07
45,842.63
 
11
บ้านหนองสะแบง2
14
46,523.72
 
12
บ้านโนนถาวร
16
63,218.45
 
13
บ้านคลองเจริญ
11
63,774.53
 
14
บ้าน ศรีชุมพร
09
66,339.78
 
15
บ้านหนองสะแบง
05
72,645.48
 
16
บ้านโนนทองหลาง
06
89,544.26
 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
48,096.53
 

        ที่มา-ข้อมูล    พฤษภาคม   พ.ศ. 2555   จากพัฒนาชุมชนอำเภอแวงน้อย   จ.ขอนแก่น