องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

       ที่ตั้งและอาณาเขต
             องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา   ตั้งอยู่บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ตำบลละหานนา   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล   ละหานนาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่   11 กุมภาพันธ์ 2540    โดยมีอาณาเขตติดต่อ    ดังนี้
ทิศเหนือ                  ติดกับ                ตำบลท่านางแนว         อำเภอแวงน้อย  
ทิศตะวันออก             ติดกับ                ตำบลแวงน้อย             อำเภอแวงน้อย                                                                 
ทิศตะวันตก               ติดกับ                ลำน้ำชี                     อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้                      ติดกับ                ตำบลท่าวัด               อำเภอแวงน้อย 
                                                    ตำบลโนนสำราญ        อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา                                         
           โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาอยู่ในเขตอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีระยะห่างจากอำเภอ 4  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด  ขอนแก่น         ประมาณ 105  กิโลเมตร   มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  ตั้งอยู่หมู่ที่   9   บ้านศรีชุมพร   ตำบลละหานนา   อำเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น
       เนื้อที่
           ตำบลละหานนา  มีเนื้อที่ประมาณ    24,870   ไร่    หรือ   39.79   ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 10.60   ของพื้นที่ทั้งอำเภอ
      ลักษณะภูมิประเทศ  
            ตำบลละหานนา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียว และดินทรายดินขาดความอุดมสมบูรณ์และดินเค็มบางแห่ง  มีป่าเสื่อม
     โทรม สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้ง
      จำนวนหมู่บ้าน   /   ครัวเรือน /   ประชากร   
             -   ประชากรทั้งหมด    จำนวน       7,759       คน
                     ชาย          จำนวน       3,869     คน     คิดเป็นร้อยละ 49.86  ของประชากรทั้งหมด
                      หญิง       จำนวน        3,890     คน     คิดเป็นร้อยละ 50.14 ของประชากรทั้งหมด
 
 

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้าน / ครัวเรือน / ประชากร

 
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านละหานนา
273
479
483
962
2
บ้านหนองแวงห้วยทราย
194
457
405
862
3
บ้านทุ่งมน
97
210
226
436
4
บ้านหนองดู่
133
285
259
544
5
หนองสะแบง
170
295
337
632
6
โนนทองหลาง
52
123
123
246
7
บ้านหญ้าคา
77
144
161
         305
8
หนองผือ
34
94
         84
178
9
ศรีชุมพร
107
204
195
399
10
โคกสูง
80
190
193
383
11
บ้านคลองเจริญ
78
171
175
346
12
บ้านบึงบัวทอง
155
314
304
618
13
ห้วยทรายพัฒนา
142
309
320
629
14
หนองสะแบง 2
96
190
223
413
15
หนองดู่พัฒนา
141
328
336
664
16
โนนถาวร
69
75
64
139
รวม
         1,901
       3,868
     3,888
      7,756
 ที่มา - ข้อมูล เดือน พฤษภาคม 2555 จาก ทะเบียนกรมการปกครอง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น