องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา “ ตำบลละหานนาเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมปัญญาท้องถิ่น ดินแดนเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา ประชาชนสุขภาพดีมีคุณธรรม ” พันธกิจ (Mission) 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. ดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น 6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 7. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน 8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 10. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน 11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 3. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม