องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวปาริตา แสนสม
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 062-9154983
งานการเงิน งานบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางสมิตตานันท์ สอนโพธิ์ นางสาวปาริตา แสนสม  - ว่าง -  - ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
 098-4312743  062-9154983    
       
นางสาวฐานิกา ชัยพรมมา นางสาวรัตนา เจริญสุข นางสาวนิภา วงษ์เพ็ชร นายนราธิป ชัยพรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 062-9155396  095-9513145  080-9216449  063-5120127