องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์  043-499477 ต่อ 18

 

  ชื่อ +  นายบุญลือ สืบวงษา
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  043-499477
  อีเมล์ +  admin@lahanna.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางสาวรัชนี ชัยวงษ์
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  043-499477
  อีเมล์ +  admin@lahanna.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางสาวพันทิภา ศรีอุทธา
  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
  โทรศัพท์ +  043-499477
  อีเมล์ +  admin@lahanna.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางสาวรัชนี ชัยวงษ์
  ตำแหน่ง +  ปลัด อบต. รักษาราชการ หัวหน้าสำนักปลัด อบต
  โทรศัพท์ +   043-499477
  อีเมล์ +  admin@lahanna.go.th
 
 

  ชื่อ +  นางพรศิริ ดีโนนอด
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  043-499477
  อีเมล์ +  admin@lahanna.go.th
 
 
  ชื่อ +  นายอภิชาติ ปกาสิทธิ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  043-499477
  อีเมล์ +  admin@lahanna.go.th
 
 
  ชื่อ +  
 นางสาวรัชนี ชัยวงษ์
  ตำแหน่ง +  ปลัด อบต. รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ +   043-499477
  อีเมล์ +   admin@lahanna.go.th