องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ


คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกันเคารพธงชาติ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบนโยบายการบริหารราชการ การวางแผนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และมอบนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารสาธารณะ การดำเนินการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30