องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย บ้านโนนถาวร รอบหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา และ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา อาสาธารณสุขบ้านโนนถาวร หมู่ ๑๖ ได้ดำเนินออกพ่นหมอกวัน รอบหมู่บ้าน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30