องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วยหลายราย บ้านหนองแวงห้วยทรายและบ้านห้วยทรายพัฒนา


เนื่องจากเกิดการระบาดของไข้เลือออกหลายราย ภายในหมู่บ้านหนองแวงห้วยทราย และ บ้านห้วยทรายพัฒนา เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา อสสาสมัครสาธารณสุข บ้านหนองแงห้วยทราย บ้านห้วยทรายพัฒนา จึงดำเนินการ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และพ่นหมอกควันภายในหมู่บ้าน ทั้ง สอง หมู่บ้าน ทั้งหมด

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30