องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา และ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา อาสาธารณสุขบ้านหนองแวงห้วยทรายและบ้านห้วยทรายพัฒนา ได้ดำเนินออกพ่นหมอกวัน รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน และบริเวณรอบ ๆ บ้านที่พบผู้ป่วย ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30