องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม และโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โซนบ้านละหานนา


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน ภายในตำบลละหานนา จำนวน หมู่บ้านละ 3 โครงการ โดยเลือกจากโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 โครงการและคณะกรรมการบ้านละหานนา หมู่ 1  บ้านทุ่งมน หมู่ 3  บ้านโคกสูง หมู่ 10 และบ้านบึงบัวทอง หมู่ 12 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ วัดท่าละหาน บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น และประการสุดท้ายเพื่อลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งของสตรีในหมู่บ้าน

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30