องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้านเรือน)ให้ถูกสุขลักษณะฯ ครั้งที่ ๑


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้านเรือน)ให้ถูกสุขลักษณะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑ ตามโครงการตำบลสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30