องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการตำบลสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก ปี ๒๔๖๒


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  ได้ดำเนิน กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยหลัก ๕ ป. และการจัดการขยะ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลละหานนา จำนวน 146 คน ผู้นำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านและแกนนำสุขภาพตำบลละหานนา จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30