องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (LPA)


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (LPA) โดยคณะตรวจ ว่าที่ร้อยตรี วันชัย  เมธาอภินันท์  ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  โดยมี อบต.ท่าวัด  อบต.ทางขวาง อำเภอแวงน้อย  และ อบต.ใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่เข้าร่วมตรวจประเมินด้วย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้รับผลคะแนนการประเมินผล ดังนี้  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 91 คะแนน  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 205 คะแนน คะแนนที่ได้ 199 คะแนน ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 225 คะแนน คะแนนที่ได้ 163 คะแนน ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 270 คะแนน คะแนนที่ได้ 245 คะแนน ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 70 คะแนน คะแนนที่ได้ 65 คะแนน รวมทั้ง 5 ด้าน คะแนนเต็ม 870 คะแนน คะแนนที่ได้ 763 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.70
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30