องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองสะแบง หมู่ 5 และบ้านหนองสะแบง หมู่ 14


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายทองปักษ์ มาพงษื นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กองช่าง ไปดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟาส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านหนองสะแบงทั้ง 2 หมู่บ้าน

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17