องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน


วันนี้ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 10.30 น.  นายสงัด  หรพร้อม หัวหน้าสำนักปลัด ได้ดำเนินการสคัดแยกและส่งมอบขยะอันตรายที่มาจากหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปทำลายในสถานที่ที่ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องการกำจัดขยะอันตรายในชุมชนอย่างถูกวิธี
2017-07-06
2017-06-27
2017-06-27
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2016-02-19
2016-02-09
2016-01-08