องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนอย่างโปร่างใส มีคุณธรรม และยุติธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ป


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนอย่างโปร่างใส มีคุณธรรม และยุติธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปีงบประมาณ 2565
**********************************************************
วันพุธ ที่ 14 กันยาน 2565 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา รวมทั้งสิ้น 60 คน ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนอย่างโปร่างใส มีคุณธรรม และยุติธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านพระครูวีระวัฒน์ ธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดบุพาราม เจ้าคณะตำบลท่าทางแนว เป็นวิทยากรในการบรรยาย
2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17