องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  นายประจักษ์  ไชยกิจ  นยอำเภอแวงน้อย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาโดยนายทองปักษ์  มาพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จัดให้มีกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ อบต.บริการนอกสถานที่ โดยบูรณาการแผนงานร่วมกันให้บริการประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา หมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ และหมู่ที่ 12 บ้านบึงบัวทอง ณ วัดสว่างโพธิ์งาม มีผู้มาใช้บริการ ประมาณ 500 คน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้จัดหน่วยบริการร่วมให้บริการประกอบด้วย การรับชำระค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย  การรับชำระภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ และบริการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30