องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ประชุม หารือ การดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565


นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา มอบหมายให้ นางสาวภัทราพร ประสารโชค เจ้าพนักงานชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2565 แก่ ผู้นำหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30