องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ป.ป.ช ขอนแก่น ลงพื้นที่พบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


ลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการร่วมกันในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อไป
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์
"การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก” บ้านสีชมพู หมู่ที่ 9 ถึง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 6,000,000 บาท (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่าย)
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30