องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล


อบต.ละหานนา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบลขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคนในตำบลละหานนา
2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17