องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  กิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานร...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 632]
 
  งานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อ.แวงน้อย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-02-19][ผู้อ่าน 889]
 
  งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น ปร...[วันที่ 2016-02-09][ผู้อ่าน 905]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-01-08][ผู้อ่าน 768]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2015-12-11][ผู้อ่าน 682]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล[วันที่ 2014-06-19][ผู้อ่าน 786]
 
  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80พรรษา มหารา...[วันที่ 2013-09-17][ผู้อ่าน 791]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพตำบลละหานนา[วันที่ 2013-08-21][ผู้อ่าน 952]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ56[วันที่ 2013-07-28][ผู้อ่าน 771]
 
  โครางการเข้าค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอแวงน้อย ...[วันที่ 2013-07-21][ผู้อ่าน 668]
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2556 [วันที่ 2013-03-23][ผู้อ่าน 550]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2013-03-01][ผู้อ่าน 521]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20