องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 127]
 
  กิจกรรมออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด...[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 154]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาดำเนินการฝังกลบและปรับ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 206]
 
  กิจกรรมมอบรางวัลแก่พนักงานดีเด่นประจำปี 2564[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 44]
 
  การส่งเสริมกีฬาแต่ละประเภทในเขตอบต.ละหานนา[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 94]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรมตรวจวัด IQ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเรียนรู้ช...[วันที่ 2021-04-04][ผู้อ่าน 124]
 
  ลานกีฬาเพื่อประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลัง...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการร่วมด้วย ช่วยกัน หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ป...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 128]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 164]
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองความบกพร่อง หรือผิดปกติ และให้คว...[วันที่ 2021-03-13][ผู้อ่าน 198]
 
  พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียช...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 333]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20